CONCURSURI

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Colegiul Național „Petru Rareș”, cu sediul în localitatea Beclean, strada Obor, nr. 83, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

 • Bibliotecar– un post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. Absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență;
 2. Calificare atestată prin diplomă / adeverinţă curs de biblioteconomie;
 3. Vechimea ȋn specialitate corespunzător postului-nu este necesară.
 4. Cunoaştera unei limbi de circulaţie internaţională – nivel avansat (lb engleză, lb. franceză, etc)
 5. Cunoştinţe de operare PC (word, excel, ppt. etc)

Proba scrisă: în data de 12 decembrie 2018, ora 09:00, la sediul instituției.

Proba practică: în data de 12 decembrie 2018, ora 11:00, la sediul instituției.

Interviu: în data de 12 decembrie 2018, ora 12:00, la sediul instituției.

Condiţiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției.

Date contact: prof. Nicula Mircea Cristian, telefon. 0749 227720

 

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/ 2011
 • OMECTS Nr. 5556/ 2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare
 • Hotărâre nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.
 • Hotărârea nr. 1027/2014 prind completarea HG. 286/2011

Colegiul Naţional Petru Rareş Beclean organizează concurs  pentru 1,0 post vacant de bibliotecar şcolar în învăţământul preuniversitar, pe data de 12.12. 2018, ORA 9:00

CONDIȚII DE STUDIExtras, Legea Educaţiei Nr.1/2011

SECŢIUNEA a 3 – Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare

Art. 250 – Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

 1. a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;

– absolvirea cu examen de licenţă, a unei instituţii de învăţământ superior;

– absolvirea unui program de calificare/specializare pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar cu studii superioare

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • a) are cetăţenie română,
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare MS Office WORD, EXCEL, POWER POINT);
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) îndeplineşte condiţiile de studii;

 DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie xerox + original : act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie xerox + original : certificat de naştere / certificat căsătorie ;
 4. Copii xerox + original : documentele care atesta nivelul studiilor;
 5. Copie xerox + original : carnet de muncă ;
 6. Adeverinţe să ateste vechimea / Extras Revisal – vechime după data de 01.01.2011;
 7. Cazier judiciar;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 9. Curriculum vitae – model European.
 10. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare profesională în învăţământ, constituie un avantaj în evaluarea candidatului.

Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru validarea acestora i înscrierea conform cu originalul, în fata candidatului.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;
 4. Legea Bibliotecilor nr.334/31.05.2002, republicată şi actualizată;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şi a centrelor de documentare şi informare OMEC nr.5556/7.10.2011;
 6. Manualul bibliotecarului şcolar;
 7. Windows 2007, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office 2007, 2010.