CONCURSURI

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Colegiul Național „Petru Rareș”, cu sediul în localitatea Beclean, strada Obor, nr. 83, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

 • Bibliotecar– un post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. Absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență;
 2. Calificare atestată prin diplomă / adeverinţă curs de biblioteconomie;
 3. Vechimea ȋn specialitate corespunzător postului-nu este necesară.
 4. Cunoaştera unei limbi de circulaţie internaţională – nivel avansat (lb engleză, lb. franceză, etc)
 5. Cunoştinţe de operare PC (word, excel, ppt. etc)

Proba scrisă: în data de 12 decembrie 2018, ora 09:00, la sediul instituției.

Proba practică: în data de 12 decembrie 2018, ora 11:00, la sediul instituției.

Interviu: în data de 12 decembrie 2018, ora 12:00, la sediul instituției.

Condiţiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției.

Date contact: prof. Nicula Mircea Cristian, telefon. 0749 227720

 

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/ 2011
 • OMECTS Nr. 5556/ 2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare
 • Hotărâre nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.
 • Hotărârea nr. 1027/2014 prind completarea HG. 286/2011

Colegiul Naţional Petru Rareş Beclean organizează concurs  pentru 1,0 post vacant de bibliotecar şcolar în învăţământul preuniversitar, pe data de 12.12. 2018, ORA 9:00

CONDIȚII DE STUDIExtras, Legea Educaţiei Nr.1/2011

SECŢIUNEA a 3 – Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare

Art. 250 – Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

 1. a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;

– absolvirea cu examen de licenţă, a unei instituţii de învăţământ superior;

– absolvirea unui program de calificare/specializare pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar cu studii superioare

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • a) are cetăţenie română,
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare MS Office WORD, EXCEL, POWER POINT);
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) îndeplineşte condiţiile de studii;

 DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie xerox + original : act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie xerox + original : certificat de naştere / certificat căsătorie ;
 4. Copii xerox + original : documentele care atesta nivelul studiilor;
 5. Copie xerox + original : carnet de muncă ;
 6. Adeverinţe să ateste vechimea / Extras Revisal – vechime după data de 01.01.2011;
 7. Cazier judiciar;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 9. Curriculum vitae – model European.
 10. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare profesională în învăţământ, constituie un avantaj în evaluarea candidatului.

Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru validarea acestora i înscrierea conform cu originalul, în fata candidatului.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;
 4. Legea Bibliotecilor nr.334/31.05.2002, republicată şi actualizată;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şi a centrelor de documentare şi informare OMEC nr.5556/7.10.2011;
 6. Manualul bibliotecarului şcolar;
 7. Windows 2007, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office 2007, 2010.

Organizare concurs pentru ocuparea postului de Laborant IA S

Colegiul Naţional “Petru Rareş” Beclean organizează concurs în data
21.10.2019, ora 9,00 pentru ocuparea postului de Laborant IA S, 1 normă, durată
nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare.
Având în vedere: Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare ;
Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacat sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu
modificările şi completările ulterioare.
COLEGIUL NAŢIONAL “Petru Rareş” Beclean organizează în data de
21.10.2019 (proba scrisă), 21.10.2019, (proba practică) şi 21.10.2019 (interviul),
la sediul din Beclean, Str. Obor, nr.83, concurs pentru ocuparea postului de
Laborant IA S.

1.Condiţii generale de ocupare a postului:
a. Are cetăţenia română şi cu domiciliul în România;
b. Cunoştinţe de limba română scris şi vorbit;
c. Are vârsta minimă 18 ani;
d. Are capacitatea deplină de exerciţiu;

e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f. Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g. Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitare.

2.Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă de Laborant IA S:
a. Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma sau studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă;
b. Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
c. Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
d. Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. ECDL Complet, baze
de date);
e. Spirit organizatoric;
f. Abilități de comunicare, relaţionare și de lucru în echipă;
g. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (în condiţii de stres);
h. Disponibilitate pentru program flexibil;
i. Capacitatea de a lua decizii eficiente;
j. Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere.
TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
 Probă scrisă –  100 puncte
 Proba practică – 100 puncte
 Interviu – 100 puncte
Concursul se organizează în trei etape, după cum urmează:
1. În data de 21.10.2019, ora 09,00 – proba scrisă care constă într-o lucrare ce
va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia
prezentată mai jos;
2. În data de 21.10.2019 – proba practică, ora 11,00.

3. În data de 21.10.2019, orele 13,00 interviul, care va putea fi susţinut doar de
acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de
puncte la proba scrisă.
Dosarele pentru înscrierea în vederea participării la concurs vor putea fi depuse
în  perioada 30.09.2019-11.10.2019, între orele 10,00-14,00 la secretariatul
Colegiului Naţional “Petru Rareş” Beclean , Str. Obor, nr. 83 şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
b. copia actului de identitate;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice;
d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, raport REVISAL, sau,
după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor;
e. cazier judiciar
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie
sau de către unităţile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae ();

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin
documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza
de către Comisia de concurs în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor.

Etapa de concurs Data/Perioada
Publicarea anunţului 27.09.2019
Înscrierea candidaţilor 30.09.2019-11.10.2019
Evaluarea dosarelor 15.10.2019, ora 10:00
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei
dosarelor 15.10.2019, ora 14:00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele
selecţiei dosarelor 16.10.2019, ora 10:00-14:00
Afişarea soluţionării contestaţiilor 17.10.2019
Proba scrisă 21.10.2019, ora 09:00

Proba practică 21.10.2019, ora 11:00
Interviu 21.10.2019, ora 13:00
Afişare rezultat final 21.10.2019, ora 15:00
Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de laborant:

Bibliografie pentru examenul ocupare a postului de laborant
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;
 Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale;
 Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor preparatelor chimice periculoase, cu
modificärile completärile ulterioare;
 Norme N. T.S. / P.S.I. – Legea nr. 319/2006, Legea securitătii și sănătății în muncă
 Programa manualelor în vigoare pentru disciplinele – chimie clasele a VII-a – a XII-a
– fizica clasele a VI-a – a XII-a
– biologie clasele a V-a – a XII-a

Tematica pentru examenul ocupare a postului de laborant

 Aparate ustensile de laborator utilizate în laboratorul de chimie,
fizica, biologie;
 Experimentul de laborator la chimie –fizică-biologie;
 Rolul laborantului în pregătirea experimentelor;
 Prevenirea accidentelor în laboratoarele de specialitate;
 Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea
laboratoarelor în activitătile didactice.